registreren

Keigaaf: opgefriste statuten en nieuw huishoudelijke reglement

keigaaf-opgefriste-statuten-en-nieuw-huishoudelijke-reglement (7719) afbeelding

Een vraag die voortdurend rondzingt op de club is, wat zijn de gevolgen van de door het bestuur voorgestelde nieuwe statuten en huishoudelijk reglement? Aangezien niet iedereen in staat was de recente bijeenkomst hierover bij te wonen, hieronder een toelichting.

Ten eerste; de nieuwe statuten en reglement hebben géén directe gevolgen voor de wijze waarop de vereniging nu is georganiseerd. Sinds de statuten in 1994 voor de laatste keer zijn gewijzigd, is de club, ook in bestuurlijk opzicht, aan diverse veranderingen onderhevig geweest. In hoofdzaak behelst de voorgenomen aanpassing dat de huidige bestuursstructuur nu (eindelijk) in statuten en reglement wordt vastgelegd. Ingeval er in de toekomst meningsverschillen, of erger, oplopende spanningen ontstaan tussen diverse besturen, bestuurders binnen of met de algemene ledenvergadering, dan is het noodzakelijk dat men kan teruggevallen op de verantwoordelijkheidsverdeling, bevoegdheden en procedures die in de statuten en reglement zijn vastgelegd. Ook weten bestuursleden, nu en in de toekomst, in het vervolg welke taken en verantwoordelijkheden zij op zich nemen. Ook de rechten en plichten van de leden worden opnieuw vastgelegd

De wijzigingen van de statuten

Naast een groot aantal tekstuele wijzigingen, zijn er ook inhoudelijke aanpassingen. Een opsomming daarvan.

 • Het statutair omschreven doel (sporten) wordt uitgebreid met "recreatie". De accommodatie kan straks ook voor maatschappelijke doeleinden worden ingezet.
 • Om ook andere sporten mogelijk te maken, kan straks ook, behalve bij KNCB en KNVB, ook bij andere sportbonden worden aangesloten.
 • Aan de vereniging opgelegde boetes kunnen worden verhaald op het lid dat de boete heeft veroorzaakt.
 • Het hoofdbestuur dient in het vervolg te bestaan uit tenminste drie algemene bestuursleden (voorzitter, penningmeester en secretaris), de voorzitters van beide sportafdelingen en nog een lid per sportafdeling. Ook de voorzitters van de sportafdelingen dienen dus te worden gekozen door de algemene ledenvergadering (ALV). De drie algemene leden en de beide afdelingsvoorzitters dienen te worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De sportafdelingen zijn als eerste verantwoordelijk zijn voor hun sporten, de financiering en het gewone onderhoud aan hun accommodaties. Het hoofdbestuur blijft echter eindverantwoordelijke. De vertegenwoordigers van de voetbal c.q. cricket in het hoofdbestuur hebben dus ook een verantwoordelijkheid voor het functioneren van de vereniging als geheel.
 • Niet langer binnen drie maanden maar binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar moet een ALV worden uitgeschreven.
 • Het hoofdbestuur is verplicht een ALV uit te schrijven indien tenminste 50 leden daarom verzoeken. Dit is nu 20.

Wijziging van het huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement is volledig nieuw. Vastgelegd wordt onder andere:

 • Het nieuwe logo.
 • De voetballers spelen officiële wedstrijden in zwart wit shirt. De cricketers spelen in wit tenue, tenzij de KNCB dat niet toestaat.
 • Er is een hoofdbestuur en er zijn afdelingsbesturen (voetbal en cricket).
 • De ALV beslist over uitgaven die hoger zijn dan € 25.000 (in de huidige statuten is dat f 25.000), het hoofdbestuur tot en met € 25.000 en de afdelingsbesturen tot maximaal €3000, tenzij er voor sommige uitgaven door het hoofdbestuur een ruimer mandaat is verstrekt.
 • De afdelingsbesturen stellen de begroting op voor hun afdeling en zorgen voor het innen van de aan de afdeling van de vereniging toekomende gelden.
 • Het voetbalbestuur is verantwoordelijk voor de accommodatie die in gebruik is bij de voetbalafdeling (Clubhuis de Toekomst, aanpalende kleedkamers, tribune, kleine kunstgrasveld en andere opstallen ten behoeve van de voetbal). Hieronder ook begrepen het kantinebeheer.
 • Het cricketbestuur is verantwoordelijk voor de accommodatie die in gebruik is bij de cricketafdeling (chalet, cricketkooi, square en andere opstallen ten behoeve van de cricket). Hieronder ook begrepen het kantinebeheer.
 • De afdelingsbesturen sluiten de contracten af met medewerkers die een vergoeding krijgen mits deze niet hoger is aan de vrijwilligersvergoeding.
 • De afdelingsbesturen nemen leden aan en kunnen disciplinaire straffen opleggen. Bij dat laatste kunnen zij zich van advies laten dienen.
 • Ieder lid is aansprakelijk voor de door hem aan de vereniging aangerichte schade.
 • De vereniging houdt een website aan waarop het verenigingsnieuws, de officiële stukken en mededelingen worden geplaatst.

De notaris buigt zich thans over de statuten en toetst of deze passen binnen de daarvoor in het Burgerlijk wetboek vastgelegde voorschriften. Het hoofdbestuur wil op de algemene ledenvergadering medio december de nieuwe statuten met de voorgeschreven 2/3 meerderheid laten aannemen.

Indien dit aanleiding geeft tot vragen of je wil de voorgestelde nieuwe statuten/huishoudelijk reglement ontvangen; stuur een mailtje naar leo.buckers@live.nl