registreren

Verslag Algemene Ledenvergadering 15 december jl.

verslag-algemene-ledenvergadering-15-december-jl (7337) afbeelding

Op 15 december jl. vond de algemene ledenvergadering 2017 plaats. Hieronder een uitgebreid verslag van die avond.

Opening

Bij aanvang van deze ledenvergadering hebben zevenenveertig leden de presentielijst getekend en acht leden zich bij de secretaris afgemeld. Voorzitter Henk van Deventer opent de vergadering met één minuut stilte voor de Excelsior'20-leden en Excelsior'20-getrouwen die het afgelopen jaar zijn overleden. Henk Hoek, Riet Buckers, Joop Marrevee en Jan Jansen.

Vervolgens deelt Henk mede dat erevoorzitter Hans Kleinekoort ernstig ziek is. Namens de aanwezige leden wenst Henk hem sterkte toe in deze zware tijden.

Achter de bestuurstafel nemen tijdens deze vergadering niet alleen de gekozen bestuursleden maar ook Roel Peeters plaats. Sinds juni neemt Roel op uitnodiging aan de vergaderingen van het hoofdbestuur deel. Bedoeling daarachter is de inbreng van jongeren te vergroten. Voorlopig wordt dit gecontinueerd.

Het verslag van de ALV van vorig jaar en de verslagen van de voorzitter en de diverse afdelingen en commissie over het seizoen 2016-2017 worden doorgenomen. Het aantal leden van de vereniging is gestegen tot 974 waarvan bijna 500 jeugdleden en 96 niet spelende leden.

Jos Heggelman wijst erop dat in het verslag van de vorige ALV een fout staat. De benoemde Bever van het jaar 2016 heet geen Liza maar Lisa. De overige stukken roepen geen opmerkingen of vragen op.

Financiën

Henk Lansbergen geeft een overzicht van de financiële stand van zaken. Het eigen vermogen is het afgelopen jaar toegenomen en de omvang van de te treffen voorzieningen zijn op peil. Enkele weken geleden is zelf het laatste gedeelte van de lening voor de kleedlokalen afgelost. De vereniging staat er financieel goed voor.

Jan Wegman, penningmeester voetbal, gaat dieper in op de resultaten van de voetbalafdeling.

Meevallers over het afgelopen seizoen waren o.a. transfergelden van Castagnos en kantine-inkomsten. Daarnaast had het kledingplan veel impact; een investering van € 100.000 die in drie jaar moet worden terugverdiend.

Aan de kostenkant zijn er besparingen bereikt door een andere energieleverancier, een andere verzekeraar en minder afdracht aan IRADO doordat het afval gescheiden wordt aangeleverd.

Het positieve resultaat van € 20.000 is met name gebruikt om versneld af te schrijven. Al met al een in financieel opzicht prima voetbaljaar.

Bart Kroesen, secretaris van de cricketafdeling, licht bij afwezigheid van penningmeester Hans Boeije, de resultaten van de cricketafdeling toe. Ook hier meer contributies, meer sponsoren en meer barinkomsten. Ook de subsidie van de KNCB is gestegen. Aan de kostenkant waren er extra uitgaven door het aantrekken van een tweede buitenlandse speler. Ook noodzakelijke aanpassingen aan het chalet en de renovatie van de oefenkooien (waaraan aan het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. en het De Groot Fonds hebben bijgedragen) hebben geleid tot extra uitgaven. Niettemin eindigde het seizoen met een stevige plus van € 9000.

Kascontrole commissie

Hierop kreeg, namens de kascontrolecommissie, Edwin Marrevee het woord. Hij deelde de leden mede dat de kascontrolecommissie de financiële administratie grondig onder de loep heeft genomen en dat zij - zoals dat zo netjes wordt geformuleerd- "geen onjuistheden hebben geconstateerd die de getrouwheid van het verslag van de penningmeesters beïnvloeden". Het voorstel om het bestuur décharge te verlenen wordt door de ALV overgenomen.

De kascontrolecommissie kwam o.a. met de aanbeveling de statuten te actualiseren.

Hans Zuijderwijk en Cees Vollebregt zijn beschikbaar om volgend jaar wederom de kascontrolecommissie te bemensen. Edwin Marrevee stopt er na vele jaren mee.

Ondanks een verzoek daartoe meldt zich tijdens de vergadering geen lid om zijn plaats in te nemen. Het bestuur zal op zoek gaan naar een derde lid.

Bestuursverkiezingen

De bestuursverkiezingen zijn het laatste onderwerp van voor de pauze.

Henk van Deventer licht zijn aftreden als voorzitter na zes jaar voorzitterschap toe. Tijd voor nieuwe bloed en de omzetting naar de nieuwe structuur is grotendeel voltooid. Hij dankt de leden voor het vertrouwen over de afgelopen jaren.

Henk gaat echter allerminst voor de vereniging verloren. Hij maakt bekend dat hij toetreedt tot de door zo velen gewenste "Normen/ en waardencommissie" die binnenkort weer uit de steigers komt. De aanwezigen reageren daarop met een spontaan applaus.

De aftredend voorzitter prijst zich gelukkig met de situatie dat hij, namens het HB, Ruud de Leede, mag voorstellen als beoogd opvolger. Ruud is bekend bij én met beide takken van sport, kent de vereniging van jongs af aan, heeft reeds diverse bestuurlijke functies bekleed en lijkt geknipt voor deze functie.

Met een luid applaus nemen de leden de voordracht van het bestuur over en kiezen Ruud tot de nieuwe algemeen voorzitter.

De leden gaan eveneens akkoord met de andere voordrachten. Daarmee bestaat het bestuur uit:

Ruud de Leede - Algemeen Voorzitter

Henk Lansbergen - Algemeen penningmeester

Leo Buckers - Algemeen Secretaris

Phons Ockerse - 1e Vertegenwoordiger Voetbal

Luuk van Troost - 1e Vertegenwoordiger Cricket

Bart Kroesen - 2e Vertegenwoordiger Cricket;

Vacant - 2e Vertegenwoordiger Voetbal

Net voor de pauze neemt Leo Buckers het woord. In zijn toespraak kijkt hij terug op de vele bestuurlijke jaren die Henk voor de vereniging actief is geweest. Zeven jaar voetbalvoorzitter en na een onderbreking van circa 6 jaar bijna even lang algemeen voorzitter. Tijdens Henk's voetbalvoorzitterschap werden vele kampioenschappen gevierd en de basis gelegd voor de uiteindelijke promotie naar de hoofdklasse. In zijn periode als algemeen voorzitter werden de verhoudingen tussen voetbal- en cricketafdeling geharmoniseerd en de financiële scheiding in alle rust voltooid. Henk bewaart ten alle tijden deze rust en is altijd op zoek naar een oplossing. De vereniging is hem veel dank verschuldigd voor de uitstekende wijze waarop hij zijn algemeen voorzitterschap heeft ingevuld. De terughoudendheid die hij in zijn nieuwe rol moest betrachten bij het oplossen van problemen, die tegenwoordig in eerste aanleg de verantwoordelijkheid van de voetbal- c.q. de cricketafdeling zijn, viel hem niet altijd even gemakkelijk maar was inherent aan de nieuwe verdeling van verantwoordelijkheden binnen de vereniging.

Omdat Henk het voorzitterschap bijna 15 jaar op uitstekende wijze heeft ingevuld, vraagt Leo namens het gehele HB minus Henk zelf (die van niets weet) om hem te benoemen tot ere-lid.

De leden gaan hiermee onder luid applaus akkoord.

Na de pauze start de nieuwe algemeen voorzitter met en korte introductie voor zichzelf , voorver nog nodig. Zijn ambitie is om de club nog leuker te maken. Leden moeten zich er vooral thuis voelen. Hij vraag een ieder vooral de verbinding met elkaar te zoeken en vraagt nadrukkelijk om hem te benaderen als er iets speelt.

Vooruitkijken voetbal

De beide afdelingen schetsen hun plannen voor de komende periode. Bij de Voetbal moet men daarbij denken aan de mogelijkheden die ontstaan door de uitbreiding van de accommodatie met een tweede kunstgrasveld op het oude Asvionveld en de 4 extra kleedlokalen die onlangs beschikbaar zijn gekomen. Door deze uitbreiding nemen ook de accommodatie-kosten overigens toe; reden om voor de voetballeden de contributie met € 5 te verhogen. Phons Ockerse geeft aan dat het er qua accommodatie nu eindelijk ruimte ontstaat om ook meisjes/dames-voetbal te gaan aanbieden. Maar dit vraagt naast accommodatie ook om kader om dit goed te organiseren en begeleiden. Het voetbalbestuur gaat daar mee aan de slag en hoopt in het komend seizoen te kunnen starten met meisjesvoetbal.

Op een vraag of de club door de overgang van Castagnos naar Vitesse nog op een tegemoetkoming kan rekenen, is het antwoord nee. Er is namelijk sprake van verhuur en niet van een echter transfer.

Ook ontstaan kansen om het recreatief voetbal op de zaterdag verder uit te breiden. In hoeverre, net als vele andere (oud)zondagverenigingen, een selectie-elftal op de zaterdag wordt ingeschreven, is onderwerp van studie. Er wordt verder geïnvesteerd in samenwerking met PPSC en HBSS als het gaat om G-voetbal. Gelet op de drukte op het complex (34 jeugdteams, 17 Zamivo-teams, 5 zondag- en 2 zaterdagteams) is niet uitgesloten dat er voor trainingen moet worden uitgeweken naar de vrijdag. Gelukkig is in het aftreden van Remco Dijkmans als jeugdvoorzitter snel voorzien door dat Patrick de Rooij zich bereid heeft verklaard diens functie op zich te nemen.

Vrijwilligerswerk

Dénise Kleinekoort wijst op de teleurstellende ervaringen als het gaat om het meehelpen van ouders en leden bij bardiensten. Op de maandag- en dinsdagavond is de bar gesloten en de bestaande barploegen krijgen steeds meer diensten te draaien. Wat kan het bestuur daar aan doen? Is het mogelijk leden/ouders daartoe te verplichten of verplichte diensten te laten afkopen.

Er start vervolgens een discussie waarin er o.a. op wordt gewezen dat "verplichten" binnen een vrijwilligersorganisatie lastig is; afdwingen en sanctioneren vraagt veel "negatieve energie". Kinderen niet opstellen omdat de ouders het vertikken, werkt negatief door naar het team dat dan met te weinig spelers kan komen te staan. Maar bij andere verenigingen (hockeyvereniging HCS) werkt het "afdwingen" wel, dus waarom niet bij Excelsior' 20?

Mogelijk dat er beter met positieve signalen kan worden gewerkt. .Beloon degenen die als vrijwilliger actief zijn, zo wordt geopperd. De oude procedure van inschrijfcommissie waarbij wordt afgesproken dat de ouders een bijdrage leveren, kan dat niet opnieuw van stal worden gehaald? Namens het voetbestuur wordt er op gewezen dat er nog steeds wel degelijk gesprekken met ouders worden gevoerd voordat jeugdleden worden aangenomen. Er gaat ook veel goed.

Het Voetbalbestuur beschikt over een actuele lijst van de kennis en kunde van meeste ouders van jeugdleden waardoor er bij bepaalde klussen gericht kan worden gezocht. Ook daar wordt mee aan de slag gegaan.

Maar de tendens is inderdaad dat de bezetting van bijvoorbeeld barfuncties steeds lastiger wordt. Het bestuur spreekt uit dat dit onderwerp hoog op de agenda staat en zij er op zal terugkomen.

De aanwezige leden gaan akkoord met de voorgestelde contributieverhogingen met € 5 voor voetballeden

Vooruitkijken cricket

Bart en Luuk schetsen de plannen voor het komend seizoen. De huidige begroting is gebaseerd op zekere inkomsten; pas als die omhoog gaan kunnen er extra uitgaven worden gedaan.

De barinkomsten zijn voorzichtiger geraamd; zo'n mooi seizoen als die welke achter ons ligt (twee kampioenswedstrijden) is bijna niet voorstelbaar. Er is tot dusverre dan ook maar één "oversea- speler" aangetrokken (Ingram).

Grootste uitdaging voor de cricket op dit moment is het project om naast het chalet kleedkamers te verkrijgen. In dat geval concentreert het cricket zich meer rondom het chalet. Ook biedt dit kansen voor internationale wedstrijden. De KNCB vereist bij dergelijke wedstrijden namelijk kleedkamers direct naast het speelveld. Er bestaat nu de mogelijkheid kleedkamers van SVV over te nemen maar met name het vervoer daarvan naar Thurlede is een kostbare aangelegenheid. Er wordt gesproken met fondsen en gemeente maar de begroting is nog verre van sluitend. Mocht het bestuur tot aanschat willen overgaan, dan zal daarvoor via een ALV om toestemming worden gevraagd.

De werving van nieuwe leden, ook op scholen, gaat onvermoeibaar verder. De verlenging door de KNVB van het voetbalseizoen naar eind mei zit het cricket daarentegen aardig in de weg. Door de aanwezigheid in de komende zomer van twee cricketvelden zullen de problemen wat betreft de accommodatie nog wel meevallen maar degenen die zowel voetbal als cricket spelen, kunnen wel in de knel komen. Veld 3 is wegens renovatie volgend seizoen niet beschikbaar maar met het voor cricket geschikt gemaakte oude Asvionveld kan worden opgevangen. De aanleg van een bruggetje waardoor dit veld rechtstreeks vanuit het chalet bereikbaar is, is een andere wens van het cricketbestuur.

Door de promotie van het Nederlands elftal naar de hoogste cricketklasse, is de kans aanwezig dat er grote internationale wedstrijden op Thurlede gespeeld gaan worden.

De KNCB heeft besloten dat er in het vervolg gespeeld gaat worden met witte ballen waardoor de kleding niet meer wit mag zijn. Dit heeft de nodige consequenties voor de kledij van de in het wit spelende Excelsior'20 spelers.

Voor de cricketspelers is er geen contributieverhoging noodzakelijk. Alleen komt er een nieuw categorie van recreatiespelers.

Toekomst Thurlede.

Henk van Deventer is degene geweest die vanuit de club het meest betrokken was bij de gesprekken over de plannen van de gemeente over herstructurering op Thurlede. In die hoedanigheid brengt hij verslag uit over de stand van zaken. Thurlede wordt voorlopig niet op de schop genomen; de gemeente heeft namelijk een soort van "time out" ingelast. De komende 10 jaar (geen harde toezegging) wordt het park op hoofdlijnen ongemoeid gelaten. Er komen in maart verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad. Het nieuwe college zullen zich opnieuw buigen over de plannen voor het Beatrixpark, waaronder Thurlede.

De gemeente heeft afgelopen zomer wel aangekondigd op Thurlede groot onderhoud te gaan verrichten. De accommodaties van de verenigingen worden onderzocht en aangepakt op de aspecten veiligheid, gezondheid en duurzaamheid. Op basis van de uitkomsten van de schouw die daarvoor inmiddels heeft plaatsgevonden, gaat de gemeente een plan opstellen. Thans is Excelsior'20 in afwachting van de rapportage die n.a.v. die schouw zal worden uitgebracht. In januari gaan we daarover in gesprek met de gemeente.

Wat inmiddels wel is gerealiseerd is een opknapbeurt van en de aanleg van drainage onder het oude Asvionveld. Dit veld is thans in gebruik als voetbalveld voor de jeugd en straks als volwaardig cricketveld. Aankomende zomer wordt op het oude kunstgrashockeyveld een verlicht kunstgrasvoetbalveld aangelegd. Dit opent voor ons vele nieuwe mogelijkheden. Ook de plaatsing van de porto cabins (de vier extra kleedlokalen) geeft ruimte voor meer teams.

Mari Dingenouts wijst op de overlegronde die de gemeente aan het opzetten is over de toekomst van Schiedam. Daar vindt in januari zelfs een bijeenkomst over plaats in de kantine van Excelsior'20. De vereniging is hierop aangehaakt. Henk geeft desgevraagd aan dat hij beschikbaar blijft voor het overleg met de gemeente.

Ook wordt aandacht gevraagd voor de veiligheid in het park, zowel op het parkeerterrein als op ons complex zelf. Henk wijs erop dat PPSC in de zelfde situatie verkeert en samen met Excelsior'20 ook continue aandacht vraagt voor deze problematiek. Ook de "Vrienden van het Beatrixpark" is hiermee er mee bezig. Zelf verkennen wij nu de mogelijkheden van een uitbreiding van de bewakingscamera's.

100-jarig jubileum

Dénise Kleinekoort vertelt samen met Anton de Rouw over de plannen voor de viering van het 100-jarig bestaan. Er is een jubileumcommissie, er is een vaandel en er wordt na gedacht over activiteiten als ondermeer een vrijdagavond-dinner, een familietoernooi, een 24 uurs- cricketwedstrijd en het plaatsen van een feesttent waarin allerlei activiteiten kunnen plaatsvinden. Daarnaast zijn er nog veel meer ideeën. Heeft iemand nog goede suggesties; klop aan bij Dénise of Anton.

Voordrachten leden van verdienste

Luuk van Troost vraagt de leden in te stemmen met de benoeming van Bart Kroesen als lid van verdienste. Bart is in 1986 bij de vereniging betrokken geraakt als fysiotherapeut en vanaf 1996 actief in bestuurlijke functies actief geworden. Als voorzitter van het hoofdbestuur tijdelijk, secretaris en nadien nog allerlei functies binnen de cricket zoals secretaris, organiseren van evenementen, kledingprojecten, scoorder, afgevaardigde in het overleg van graswicketclubs; de functies van Bart zijn eindeloos. Terecht is Bart uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar van de KNCB. Hoogste tijd ook om Bart te benoemen tot Lid van onze club.

2e nominatie

Phons Ockersen draagt Remko Dijkmans voor als lid van verdienste. Remko, die als speler het 1e elftal, heeft gehaald, is 25 jaar geleden begonnen als jeugdtrainer, heeft als begeleider van talloze jeugdkampen gefungeerd en is jeugdsecretaris/jeugdvoorzitter en lid van het hoofdbestuur geweest. Daarbij is hij ook nauw betrokken geweest bij de gesprekken met andere Thurlede-verenigingen en de gemeente over de plannen met sportpark Thurlede. Remko heeft al die tijd veel tijd en energie in de club is gestoken. Een benoeming tot lid van verdienste is dan ook zeker op zijn plaats.

Met beide voordrachten wordt door de leden met groot applaus ingestemd.

Rondvraag

Bob van der Waal bepleit dat het vrijwilligerswerk binnen de vereniging ook aantrekkelijk moet worden gemaakt. Belonen werkt betere dan verplichtingen opleggen. Op de vraag van Ruud of hij beschikbaar is om hierover mee te denken, antwoordt Bob bevestigend.

Stephan Bosdijk wijst op de goede jeugdlichtingen die er aan komen. Hoe denkt het bestuur om deze spelers voor de club te behouden? Remko geeft aan dat het lastig is om excellente spelers voor de club te behouden. Er wordt al op zeer vroege leeftijd gescout en aan de jongens (en ouders) getrokken. Maar door te zorgen voor goede trainers en begeleiding en ook het belang van het plezier te benadrukken kunnen goede spelers behouden blijven. Denk daarbij ook aan het belang van activiteiten als jeugdkampen om de betrokkenheid bij de vereniging (clubgevoel) te vergroten.

Linda van Dun vraagt aandacht voor het belang van de normen en waarden van de club en de betrokkenheid van de ouders. Ouders voelen zich minder betrokken; hoe kunnen we die tendens omkeren? Ook Remko Dijkmans heeft de afgelopen maand daarover aan de bel getrokken.

Ruud antwoordt dat de zorgen worden gedeeld. Er zijn gelukkig nog steeds een groot aantal vrijwilligers en we moeten ook niet een té zwartgallig beeld schetsen. Niettemin is het wel van belang dat de bestuur hiermee aan de slag gaat. Dat is in het verleden overigens ook gebeurd en er is helaas géén simpele oplossing voor. Maar er moeten wel initiatieven worden genomen om tenminste binnen de club het tij te keren. Voorkomen moet wel worden dat te weinig mensen teveel moeten doen waardoor ook die vrijwilligers afhaken. Degenen die hierover willen meedenken, wordt gevraagd aan te haken. Overigens is het wel positief dat de Normen en waarden commissie nu weer nieuw leven wordt ingeblazen.

Rob Luchies wijst op de teruglopende belangstelling voor de wedstrijden van het eerste team en de verminderde sfeer na afloop. Kunnen er initiatieven komen om de gezelligheid te verbeteren? Phons beaamt dat de belangstelling inderdaad wat wegebt en geeft aan te bekijken of er na afloop van de wedstrijden van de hoofdmacht weer e.e.a. georganiseerd kan worden.

Rob de Leede sluit de rondvraag af met het bericht dat zijn vader wegens een kwakkelende gezondheid niet bij deze ledenvergadering aanwezig kan zijn maar er ook van afstand heel trots op is dat zijn zoon voorzitter van Excelsior'20 is geworden. De hele familie wenst Ruud veel succes in zijn nieuwe functie

Afsluiting

Om half 11 wijst Ruud de aanwezige op de nieuwjaarsreceptie op zondag 7 januari en sluit hij af met de wens dat iedereen met hem aan de slag gaat om de club nog mooier te maken.