registreren

Bestuurlijke nieuwsbrief

Tijdens de algemene ledenvergadering in november 2012 is door aanwezige leden aan het hoofdbestuur gevraagd hen vaker te informeren over de onderwerpen die aan de bestuurstafel besproken zijn. Het bestuur gaat graag op dit verzoek in. Hierdoor wordt u hopelijk meer betrokken bij de kansen, problemen en onderwerpen die in de loop van het verenigingsjaar bij uw voetbal - en cricketvereniging passeren. Dit kan bijdragen aan de discussies binnen uw club en ons hopelijk extra ideeen en oplossingen bieden. Tegen deze achtergrond ontvangt u hierbij de eerste (bestuurlijke) nieuwsbrief. De onderwerpen die in deze brief (kort) aan de orde komen zijn zeker niet uitputtend; er spelen nog veel meer zaken maar we hebben ons beperkt tot die kwesties waarvan we denken dat deze voor de vereniging als geheel het meest interessant zijn. Voor alle onderwerpen in deze nieuwsbrief geldt dat de bestuursleden bereid zijn u desgevraagd van nog veel meer informatie te voorzien. Graag horen zij uw opbouwende mening.1. Huisvesting Excelsior'20 De gemeente Schiedam heeft twee jaar geleden in de Woonvisie 2030 vergaande plannen gepresenteerd die o.a. grote gevolgen hebben voor de buiten-sportverenigingen in de stad. Volgens de gemeentelijke plannen wordt op het dak van de tunnel van de aan te leggen A4 ter hoogte van de huidige tennisbanen van TSN een nieuwe buitensportaccommodatie aangelegd. De voetbalvelden van VVK en Spaland gaan verdwijnen en op het sportpark Harga vindt een rigoureuze verhuizing plaats waarbij o.a. door het verplaatsten van hockeyvereniging Spirit ruimte wordt gecreerd voor een bedrijfsterrein. In het Beatrixpark zou woningbouw moeten plaatsvinden, hockeyvereniging Asvion verdwijnt uit Thurlede (fusie met Spirit) en in een van de varianten schuiven de sportvelden op richting de spoorlijn. Inmiddels is duidelijk dat het eerste deel van de plannen (Het dak op de A4) doorgang gaat vinden. De realisatie van de verhuizing van Spirit/Asvion lijkt afhankelijk van de financile ruimte die ontstaat op het moment dat zeker is dat het beoogde bedrijventerrein ook gerealiseerd wordt. De gemeente is daar de komende jaren waarschijnlijk nog intensief mee bezig. De plannen voor het Beatrixpark/ Thurlede zijn voorlopig bevroren. De vraag naar nieuwe woningbouwlocaties is niet zodanig dat er haast is geboden met de ontwikkeling van nog meer woningbouwplannen. Deze situatie kan nog vele jaren duren. Niettemin zijn de lange termijnplannen, zoals vastgelegd in de Woonvisie 2030, nog ongewijzigd. Aan de onzekerheid over Excelsio20 wat betreft de huisvestingssituatie is dan ook nog geen einde gekomen. Noodzakelijke of wenselijke investeringen in de accommodatie worden daardoor lastig te realiseren. Het hoofdbestuur is daarom gestart met het opstellen van een Toekomstvisie. In het concept daarvan worden o.a. projecten genoemd als de aanleg van een kunstgrasveld op het hoofdveld, extra kleedlokalen, de plaatsing van zonnepanelen en (samen met andere verenigingen in Thurlede) de bouw van een bescheiden binnen-accomodatie. Vanzelfsprekend is dat alleen mogelijk indien degelijke plannen zijn opgesteld en de financile dekking is verzekerd. Door met het gemeentebestuur hierover in gesprek te gaan en een Toekomstvisie op te stellen probeert Excelsior'20 onder meer ruimte te creeren om de uitbreiding van voorzieningen en activiteiten op Thurlede niet in een parkeerstand terecht te laten komen. 2. Normen en waardenTot voor een aantal jaren geleden was binnen de vereniging een grote commissie Normen en Waarden actief. Dat heeft er mede toe bijgedragen dat Excelsior'20 het Normen en waarden-certificaat van de KNVB heeft mogen ontvangen. Door allerlei omstandigheden is de commissie inmiddels fors terug gelopen. Thans zijn hiervan lid Bart Schuurmans, Dries Wesdorp en Ruud de Leede. Zij hebben onlangs een document opgesteld om dit onderwerp weer stevig op te pakken. Een aantal punten uit de notitie. Bij Excelsior'20 prevaleert het plezier. Winnen is leuk, maar waardig kunnen verliezen is belangrijker. Zolang winnen als doelstelling hoog boven plezier staat, zelfs bij lagere teams, zijn excessen niet uit te sluiten. En daar moeten we goed over nadenken bij het aansturen van leiders en trainers. In de komende weken wordt de notitie binnen de diverse onderdelen van de vereniging besproken. Daarbij gaat het over het opnieuw verkrijgen van het KNVB-certificaat en de communicatie over dit onderwerp naar spelers, leiders en trainers. Ook is gesproken over de onafhankelijke rol van de commissie en de afstemming met het jeugdbestuur, het werven van nieuwe leden voor de commissie, het coachen van jeugdige leiders, betrokkenheid van ouders, de introductie van een zgn. Verklaring van onbesproken gedrag voor jeugdleiders en het aanwijzen van een vertrouwenspersoon e.d. Ook hier nog volop werk aan de winkel. 3. Op weg naar een nieuwe websiteExcelsior'20 was een jaar of tien geleden een van de eerste voetbalverenigingen die haar leden met een website informeerde over wedstrijdschema, uitslagen, wedstrijdverslagen e.d. Ten tijde van het verschijnen was deze website State of the art. Inmiddels is dat niet meer het geval en het raadplegen van een website van menig andere vereniging leert dat onze site aan een forse update toe is. Een werkgroep bestaande uit Arjan Ruts, Tim Verwaal, Arjen Westerhof en verbindende schakel Henny de Mik hebben een voorstel op papier gezet voor de uit te besteden bouw van een nieuwe site en het beheer daarom heen. Indien alles naar wens verloopt zou de nieuwe website direct na de zomer de lucht in kunnen gaan. 4. StructuurveranderingTijdens de algemene ledenvergadering in november jl. is er voor gekozen de voetbal- en cricketafdeling financieel van elkaar te scheiden. Voortaan bestaat de Excelsior'20 begroting uit twee afzonderlijke begrotingen; die van de voetbalafdeling en die van de cricketafdeling. Inkomsten en uitgaven worden strikt gescheiden, tekenbevoegdheid blijft bij het dagelijks bestuur en inkomsten/uitgaven die niet direct aan een afdeling toewijsbaar is worden verdeeld op basis van de verdeelsleutel 80% voetbal en 20% cricket. Afgesproken is dat de inkomsten van de kantine 100% naar de voetbal gaat en die van het chalet 100% naar het cricket.Een van de onderwerpen die nog niet volledig geregeld was, betrof de scheiding van de inkomsten en uitgaven van de kantine/chalet. Ook hier zijn nu goede afspraken over gemaakt. Er wordt in het vervolg gewerkt met twee aparte rekeningen en ook het voorraadbeheer wordt gescheiden. De inkoop zal wel centraal plaats blijven vinden.5.Vrijwilligersbeleid; voor elkaar met elkaarMede naar aanleiding van vragen daarover in de algemene ledenvergadering is in het hoofdbestuur recentelijk een voorstel besproken om het vrijwilligersbeleid nieuw leven in te blazen. Wordt niets ondernomen dan zou door de gestage afname van het aantal actieve (ouders) van leden de kwaliteit die we willen bieden in gevaar kunnen komen. Voor het bestuur geldt als uitgangspunt dat van ieder lid (of ouder ingeval van een jeugdlid) wordt verwacht dat deze per seizoen tenminste 2 x 4 uur bijdraagt aan het functioneren van de club. Een daartoe op te richten vrijwilligerscommissie gaat inventariseren wie (al) actief zijn, leden benaderen om zich voor een bepaalde taak aan te melden en in kaart brengen welke taken uitgevoerd kunnen worden. Het streven is dat uiteindelijk binnen Excelsior'20 een cultuur ontstaat waarbij het vanzelfsprekend is dat je naast het betalen van contributie op enige wijze actief bent binnen de club. De commissie zal ook voorstellen ontwikkelen richting bestuur welke consequenties kunnen voortvloeien uit de weigering iets voor de vereniging te doen. Het voetbalbestuur is al druk in de weer met het inventariseren van functies en heeft een vacature- bank opgesteld (147 pagina's) bestaande uit taken die vervuld kunnen worden. Deze zal binnenkort online worden gezet. 6. Financiele situatieExcelsior'20 is een financieel gezonde vereniging met een bescheiden schuld en al jarenlang een sluitende begroting. Dat neemt niet weg dat (ook) onze vereniging wordt geconfronteerd met verminderde inkomsten. Door de economische crisis hebben sponsoren het moeilijker, de barinkomsten blijven achter bij de ramingen (mede door de lange winterstop) en ook de gemeentelijke subsidies nemen af. De begrotingsruimte is dan ook bijzonder krap te noemen. Door onverwachte kosten, bijvoorbeeld die als gevolg van een tweetal inbraken de afgelopen maanden, moeten voorgenomen aankopen worden geschrapt. Kortom; de broekriem moet worden aangehaald. Heeft u vragen, opmerkingen naar aanleiding van iets wat u in deze nieuwe brief heeft gelezen? Of wilt u bijdragen aan de discussie over of de uitwerking van een bepaald onderwerp? Of is er iets wat u zorgen baart ? Neem dan contact op met een van onderstaande bestuursleden. Zie de www. excelsior20.nl voor de telefoonnummers en mailadressen. Algemeen voorzitter Henk van DeventerVoetballid Bob DonkervoortAlgemeen vice-voorzitter Fred ClarijsVoetballid Rene LubachAlgemeen penningmeester Henk LansbergenCricketlid Bart KroessenAlgemeen secretaris Leo BuckersCricketlid Hans Huijsmans