registreren

Algemene Leden Vergadering

Vrijdagavond 23 november 2012, aanvang 19.30 uur. Het is de moeite waard dit verslag voorafgaand aan de ALV goed door te nemen omdat hierin ook is opgenomen het verslag van de onderzoekscommissie met adviezen over de inrichtingsvorm van de vereniging.In de komende ALV wordt aan de vergadering goedkeuring gevraagd over deze adviezen die reeds zijn goedgekeurd door alle besturen.

Agenda voor de algemene ledenvergadering van de RKSV EXCELSIOR’20, te houden in het clubgebouw “de Toekomst” op: 

vrijdagavond 23 november 2012 aanvang 19:30 

(indien om 19.30 uur minder dan 1/5 van de leden aanwezig is, vangt de vergadering aan om 20.00 uur) 

1.            Opening;

2.            Mededelingen en Ingekomen stukken;

3.            Notulen vorige vergaderingen:

3.1    Buitengewone Leden vergadering d.d. 27 januari 2012

3.2    Algemene Ledenvergadering d.d. 28 maart 2012

4              Verslag van de Algemeen Voorzitter;

5              Verslag van de Algemeen Secretaris;

6              Verslag van de Algemeen Penningmeester, begroting en resultaten 2011-2012;

7              Verslag en verklaring kascontrolecommissie;

8              Verkiezing Kascontrolecommissie;

9              Verslag Onderzoekscommissie Verenigingsonderzoek;

10           Bestuursverkiezing;

11           PAUZE

12           Begroting 2012-2013, wijzigingsvoorstel (zie 5.6 verslag Algemeen Penningmeester);

13           Begroting 2013-2014; (zie 5.8 verslag Algemeen Penningmeester);

14           Voordracht en Benoeming tot Lid van Verdienste;

15           Rondvraag;

16           Sluiting.

Het verslag is digitaal op te vragen door een mailtje te sturen naar h_demik@hotmail.com, of even navragen achter de bar voor een hardcopy exemplaar.